PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše webová adresa je: https://www.caussade-osiva.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás seznamuje se způsobem, rozsahem a účelem zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší online nabídky a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu, a rovněž externích online prezentací, jako jsou např. naše profily na sociálních sítích (dále souhrnně označeno jako „online nabídka“). Pokud jde o použitou terminologii, jako např. „zpracování“ nebo „správce“ odkazujeme na definice uvedené v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce dat

Caussade Osiva, s.r.o.
Na Městečku 119, 664 71 Veverská Bítýška
Tel.: +420 775 439 922
Jednatel: Ing. Marek Sojka

Kategorie zpracovávaných údajů:

  • identifikační údaje (např. jména, adresy)
  • kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla)
  • údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa)
  • údaje o užívání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, časy přístupu)
  • metadata a komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy)

Účel zpracování

  • poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahů
  • odpovědi na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli
  • bezpečnostní opatření
  • měření dosahu / marketing

Použitá terminologie

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor (např. soubor cookie) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů. Pojem má široký rozsah a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s osobními údaji.

Jako „správce“ se označuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Relevantní právní základ

Podle ustanovení článku 13 GDPR Vás informujeme o právních základech pro námi prováděné zpracování osobních údajů. Pokud není právní základ pro zpracování uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí níže uvedené ustanovení: Právním základem pro získání souhlasů je článek 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem plnění našich služeb a realizace smluvních opatření, jakož i zodpovídání dotazů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem splnění naší právní povinnosti je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Bezpečnostní opatření

Prosíme Vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, jakmile to bude z důvodu změn námi prováděného zpracování osobních údajů nezbytné. Budeme Vás informovat, jakmile si změny vyžádají spolupráci z Vaší strany (např. souhlas) nebo jakmile bude nezbytné jiné individuální upozornění.

Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud v rámci námi prováděného zpracování poskytneme osobní údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim jiným způsobem umožníme přístup k údajům, učiníme tak pouze na základě zákonného souhlasu (např. pokud je předání osobních údajů třetím stranám, jako jsou např. poskytovatelé platebních služeb, nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pokud jste udělili souhlas, pokud nám to ukládá právní závazek nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití služeb pověřených osob, webhosterů, atd.).

Pověříme-li zpracováním osobních údajů třetí strany na základě tzv. „smlouvy o zpracování osobních údajů“, budeme se přitom řídit ustanovením článku 28 GDPR.

Předání osobních údajů do třetích zemí

Pokud zpracováváme osobní údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo jsou-li údaje zpracovávány za využití služeb třetích stran nebo jsou-li údaje zpřístupněny, popř. předány třetím stranám, činíme tak pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění našich (před)smluvních povinností, na základě Vašeho souhlasu, na základě právního závazku nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních souhlasů zpracováváme nebo necháváme zpracovat osobní údaje v třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní předpoklady podle článku 44 a násl. GDPR. To znamená, že osobní údaje jsou zpracovávány například na základě zvláštních záruk. Takovou zárukou je oficiálně uznané rozhodnutí o úrovni ochrany osobních údajů odpovídající standardům EU (např. pro USA na základě dohody „Privacy Shield“) nebo respektování oficiálně uznaných zvláštních smluvních závazků (takzvané „standardní smluvní doložky“).

Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo požadovat informace o těchto údajích a rovněž další informace a kopie osobních údajů podle ustanovení článku 15 GDPR.

Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají, nebo právo na opravu nepřesných údajů.

Podle ustanovení článku 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly Vaše osobní údaje neprodleně vymazány, popř. můžete podle článku 18 GDPR žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl/a, a požadovat jejich předání jinému správci.

Dále máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Právo na odvolání souhlasu

Podle článku 7 odst. 3 GDPR máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat s budoucím účinkem.

Právo vznést námitku

Podle článku 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v budoucnu. Námitka může být podána zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Cookies a právo vznést námitku v případě/proti přímého marketingu

Jako „cookies“ jsou označovány malé datové soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V těchto souborech mohou být uloženy různé údaje. Soubor cookie slouží primárně k tomu, aby se v něm ukládaly údaje o uživateli (popř. o zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během jeho návštěvy nebo i po ní v rámci online nabídky. Jako dočasné cookies, popř. krátkodobé cookies („Session Cookies“) se označují takové soubory, které se vymažou poté, co uživatel online nabídku opustí a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být např. uložen obsah košíku v online obchodě nebo statut přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „persistentní“ se označují cookies, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Takto lze například uložit statut přihlášení (login), pokud uživatelé tyto stránky po několika dnech opět navštíví. V souboru cookie mohou být rovněž uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření dosahu nebo pro marketingové účely. Jako „Third-Party-Cookie (cookie třetí strany)“ se označují soubory cookies, které nabízejí jiní poskytovatelé než správce, který provozuje online nabídku (pokud jde o cookies správce, mluvíme o „First-Party Cookies (cookies první strany)“).

Můžeme využívat dočasné a permanentní soubory cookies. Blíže o tom informujeme v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud si uživatelé nepřejí, aby se soubory cookies v jejich počítači ukládaly, žádáme je, aby deaktivovali příslušnou volbu v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené soubory cookies mohou být v systémovém nastavení prohlížeče vymazány. Blokování souborů cookies může vést k omezení funkcí této online nabídky.

U velkého množství služeb lze uplatnit obecnou námitku proti používání souborů cookies určených pro online marketing, zejména v případě sledování Vaší předchozí internetové aktivity. Odmítnout můžete prostřednictvím americké stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/. Dále můžete zabránit ukládání souborů cookies jejich vypnutím v nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že se pak může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce této online nabídky.

Výmaz osobních údajů

Námi zpracované osobní údaje budou vymazány podle ustanovení článku 17 a 18 GDPR nebo bude jejich zpracování omezeno. Pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, budou u nás uložené osobní údaje vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro účel, ke kterému byly shromážděny a jejich vymazání není v rozporu se zákonnou povinností jejich uchovávání. Pokud nebudou osobní údaje vymazány, protože jsou nezbytné pro jiné a podle zákona přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že osobní údaje budou znepřístupněny a nebudou zpracovány pro jiné účely. To platí např. pro osobní údaje, které musí být uchovány z důvodů, které stanoví obchodní nebo daňové právní předpisy.


Podle zákonných ustanovení České republiky se osobní údaje ukládají v závislosti na charakteru dokumentů, v nichž jsou obsaženy, zejména po dobu 5 respektive 10 let ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (účetní podklady, doklady a faktury, účty, doklady, obchodní dokumenty, přehledy příjmů a výdajů apod.), pokud není jiným zákonem stanoveno jinak.

Hosting

Námi využívané hostingové služby slouží k poskytování níže uvedených služeb: služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacita, úložné a databázové služby, bezpečnostní služby a technická údržba. Uvedené služby používáme pro účely provozování této online nabídky.

Naše firma, resp. náš poskytovatel hostingových služeb, při tom zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o užívání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s článkem 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů).

POUŽÍTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Komentáře

Pokud na našem webu zanecháte komentář, budou zaznamenány údaje z kontaktního formuláře, Vaše IP adresa a identifikační řetězec user-agent definující prohlížeč, což nám umožňuje rozpoznat nežádoucí komentáře.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z Vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po potvrzení Vašeho komentáře bude Váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost spolu s Vaším komentářem.

Fotografie

Pokud jste registrovaný uživatel a nahráváte na tento web fotky, měli byste se vyhnout nahrávání fotografií s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu si mohou tyto fotografie stáhnout a zobrazit údaje o poloze.

Kontaktní formulář

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil zdrojový web.

Tyto webové stránky o Vás mohou shromažďovat data, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat Vaši interakci s tímto vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na danou webovou stránku přihlášeni.

Statistiky publika a měření

JAK DLOUHO UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud nám zanecháte komentář, zůstane komentář a jeho metadata uloženy na dobu neurčitou. Díky tomu je možné automaticky detekovat a schválit i následné komentáře, aniž by museli čekat ve frontě na schválení.

U uživatelů, kteří se na našem webu zaregistrují (pokud je to možné), ukládáme také osobní údaje uvedené v jejich profilu.

Aktuality od Caussade Semences